BAZENUNS.RS

 

Pravni saveti

Baza pravnih saveta je otvorena i potpuno pretraživa baza u kojoj su sadržana pitanja novinara i drugih medijskih radnika povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim i radnim pravima i obavezama, kao i odgovori advokata. Saveti su novinarima i drugim medijskim radnicima pruženi u okviru projekta NUNS-a – Besplatna pravna pomoć.

 

Na ovoj strani, pretraga pravnih saveta moguća je na osnovu ključnih reči / zadatih tagova (desno).

Odgovarajući na potrebe svog članstva, Nezavisno udruženje novinara Srbije je uz podršku donatorskih organizacija od 2009. godine pružalo pravne savete svojim članovima od kada i datiraju podaci u bazi.

Baza podataka namenjena je prvenstveno novinarima ali i ostalim zainteresovanim posetiocima.

Zamišljena je kao resurs koji se redovno ažurira novim pitanjima i odgovorima.

Svaki vaš komentar ili primedba u vezi Baze pravnih saveta je dobrodošla.

 

Novinari ili medijski uposlenici, pravni savet u vezi sa profesionalnim ili radnim pravima i obavezama mogu dobiti popunjavanjem on-line formulara u dnu strane.

Izradu BAZE PRAVNIH SAVETA, kao i sajta BAZENUNS.RS, podržala je organizacija Civil Rights Defenders.

 • Objavljivanje snimka

  Želim da objavim tajni snimak sa kolegijuma gradskog veća na kome se raspravljalo o tenderu za izbor novih gradskih prevoznika. Da li je bitno proveriti poreklo snimka?

   

  Važno je proveriti poreklo snimka i da li se on može pribaviti zvaničnim putem. Takođe skrećemo pažnju na to da se potencijalni pravni problem može pojaviti kod konstatacija da je tender namešten i da je postojao direktan uticaj na ishod konkursa, ukoliko se te informacije sa sigurnošću iz sadržine snimka ne mogu zaključiti tj. da sam snimak ne može biti dovoljan dokaz za takve kvalifikacije.
  (Septembar, 2014)

 • Sprečavanje obavljanja posla

  Šta može učiniti novinar koji je na manifestaciji sprečen da vrši svoju dužnost od strane službe obezbeđenja uprkos činjenici da je bio uredno akreditovan?

   

  Moguće je preduzeti privatno krivično gonjenje za uvredu, pod uslovom da je sprečavanje vršenja dužnosti pratilo vređanje novinara. Jedini način da tužilaštvo reaguje je u slučaju da je došlo do ugrožavanja sigurnosti, odnosno da je radnik obezbeđenja pretio novinaru (čl. 138 st. 3 KZ- a). Postoji takođe mogućnost pokretanja prekršajnog postupka za remećenje javnog reda i mira.
  (Septembar, 2014)

 • Isplata zarada i uplata poreza

  Poslodavac mi određeni vremenski period nije uplaćivao doprinose za penzijsko i zdravstveno osiguranje i kasnio je sa isplatama zarada.
  Takođe je negirao da sam radila tokom 1995, 1999, 2000 i 2001 godine, nakon čega sam se obratila inspekciji rada sa molbom da utvrde postojanje faktičkog rada. Zahtev je odbijen, a u zakonskom roku sam izjavila žalbu na zaključak kojim je inpekcija odbila moj zahtev. Zanima me šta se povodom ovoga može učiniti, kao i koji je način da dobijem overenu zdravstvenu knjižicu?

   

  Na navedeno rešenje možete se žaliti Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike. Budući da smo u praksi imali gotovo identičnu situaciju, ministarstvo je u gotovo identičnoj situaciji odbilo žalbu, pa je u tom slučaju ostavljeno licu kome je povređeno pravo da u sudskom postupku utvrdi postojanje faktičkog rada kod poslodavca. Članom 32 ZOR je propisano da se ugovor o radu zaključuje pre stupanja zaposlenog na rad, u pisanom obliku. Ako poslodavac sa zaposlenim ne zaključi ugovor o radu u skladu sa navedenim (što jeste slučaj u konkretnoj situaciji), smatra se da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodređeno vreme danom stupanja na rad.
  U vezi sa zdravstvenom knjizicom postoji prostor da Ministarstvo reaguje, te bi trebalo da sačekate njihovu odluku po žalbi.
  (Oktobar, 2014)

 • Uredjivanje tekstova

  Šta bi mogao da učinim u situaciji kada urednici poratal objavljuju moje tekstove tako što reč Albanac ispravljaju u Šiptar? Tekstove potpisuju mojim imenom i prezimenom. 

   

  Moguće je podneti tužbu protiv lica koje uređuje portal. Najefikasnija tužba, u tom smislu, je zbog povrede autorskog prava jer je u konkretnom slučaju vašem delu narušen integritet, tj. ono je nedostojno iskorišćeno (Zakon o autorskom i srodnim pravima autoru garantuje isključivo pravo da se suprotstavlja iskorišćavanju svog dela na način koji ugrožava ili može ugroziti njegovu čast ili ugled).
  (Oktobar, 2014)

 • Ubrzanje sudskog procesa

  Da li postoji način da se ubrza sudski postupak koji vodim protiv poslodavca, ne bi li sud zakazao suđenje (budući da sam pre jednu godinu pokrenuo postupak, a suđenje nije zakazano) i da li mogu, da pred Evrposkim sudom za ljudska prava u Strazburu pokrenem postupak?

   

  Lično možete uputiti sudu urgenciju kojom ćete tražiti zakazivanje ročišta. Urgenciju možete poslati lično ili preko advokata. Za Strazbur je potrebno da se iscrpu sva domaća pravna sredstva, te bi Sud, sasvim izvesno odbacio predstavku. Postoji mogućnost podnošenja Ustavne žalbe (povreda prava na efikasno suđenje), ali Ustavnom sudu treba dosta vremena da odluči po žalbi. Postoji i mogućnost pisanja pritužbe na rad sudije, što ne savetujemo jer će ta ista sudija nastaviti da postupa u predmetu, pa mogu nastati kontra efekti.
  (Oktobar, 2014.)

 • Objavljivanje snimka

  Predsednik političke partije na lokalu, bahato je parkirao kola na trotoaru ili kolovozu usred kružnog toka, a ispred kafića u kome provodi vreme. Džip ima BG tablice i ne znam ko je vlasnik vozila. Posedujem i fotografije na kojima se dotični vidi kako izlazi i ulazi u ta kola. Kada sam ga pozvao za komentar on je iskazao tvrdnju da džip nije njegov i da on u stvari vozi "bicikl" i pretio je tužbom ako se to objavi. Takođe je u pretnji dotični naveo i odredbe Krivičnog zakonika koje zabranjuju nedozvoljeno slikanje, snimanje, a traži da mu dostavim i podatke o osobi koja mi je dostavila fotografije kako bi je tužio i sl. Da li bilo ko od njih može da snosi krivične posledice?

   

  U ovom slučaju najbolje pozvati se na član 82 ZJIM i to sledeće tačke stava 2, ali da, opreza radi, prilikom objavljivanja fotografije prikrijete registarsku tablicu.


  Član 82
  Informacija iz privatnog života, odnosno lični zapis može se izuzetno objaviti bez pristanka lica koje se na njemu nalazi, ako u konkretnom slučaju postoji interes javnosti da se upozna sa informacijom, odnosno zapisom koji preteže u odnosu na interes da se spreči objavljivanje. Smatra se da interes javnosti preteže u odnosu na interes da se spreči objavljivanje informacije iz privatnog života, odnosno ličnog zapisa lica, naročito:ako je lice svojim javnim izjavama, odnosno ponašanjem u privatnom, porodičnom ili profesionalnom životu privuklo pažnju javnosti i na taj način dalo povoda za objavljivanje informacije, odnosno zapisa. Iz ovoga proizilazi da bahato parkiranje jeste ponašanje koje privlači pažnju javnosti, naročito imajući u vidu funkciju koju obavlja dotični i činjenicu da bi trebalo da pruži primer drugima.
  Što se tiče odredaba KZ na koje se predsednik političke partije na lokalu poziva, KZ predviđa da ako je lice prikazano kao deo pejzaža, prirode, panorame, naseljenog mesta, trga, ulice ili kao deo sličnog prizora postoje 2 krivična dela:
  Neovlašćeno fotografisanje (čl. 144) i Neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka (čl. 145). U konktetnom slučaju se čini da ne postoji zadiranje u lični zivot, te smatramo da snimke može objaviti.
  (Novembar, 2014.)

 • Objavljivanje snimka

  Obavio sam razgovor sa predsednikom SO u mom gradu. Zanima me da li smem da objavim ceo snimak telefonskog razgovora, budući da snimak sadrži pretnju da će lično on zabraniti portalu za koji radim da prisustvuje sednici SGO.

   

  Ne postoji problem da se snimak objavi ukoliko ne postoji zadiranje u privatnost, a javni je interes da snimak bude objavljen, budući da se u njemu može čuti kako lokalni funkcioner vrši pritisak na medije.
  (Novembar, 2014.)

 • Zahtev za informacije od javnog značaja

  Redakcija u kojoj radim uputila zahtev Narodnoj skupštini da im se ustupe kompletni snimci sednice i to bez insertera. Iz skupštine nam je usledio odgovor da postoji zvanična internet stranica Narodne skupštine na kojoj su dostupni ti snimci, kao i na you tube sajtu.

   

  U skladu sa Zakonom o pristupu informacijama od javnog značaja propisano da organ vlasti ne mora tražiocu da omogući ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja, ako se radi o informaciji koje su već objavljene i dostupne u zemlji ili na mog al. Odgovor Skupštine je osnovan, a inserter zapravo predstavlja izvor informacije i u tom smislu ne postoji osnov po kojem bi trazio mog al na kojem se ne bi nalazio inserter.
  (Novembar, 2014)

 • Objavljivanje spiska lica

  Obraćam vam se u vezi sa mogućnošću objavljivanja spiska lica zaiteresovanih za privatizaciju medija. Naime, Agencija za privatizaciju, u ovom momentu, nije objavila te podatke, pa me interesuje da li postoje zakonske prepreke da ja na sajtu objavim taj spisak.

   

  Ne preporučujemo objavljivanje spiska, dok ga Agencija ne objavi, a zbog nepostojanja saglasnosti lica koja se nalaze na spisku. Ukoliko su imena lica sa spiska označena inicijalima, u tom slučaju možete objaviti spisak.
  (Decembar, 2014.)

 • Odgovornost blogera

  Da li blog, odnosno njegov autor mogu da odgovaraju na osnovu Zakona o javnom informisanju i medijima?

   

  Blog nije mediji, te autor ne odgovara u skladu sa odredbama ZJIM.
  (Decembar, 2014.)

On-Line Formular za pravne savete

Nezavisno udruženje novinara Srbije u okviru projekta Besplatna pravna pomoć, svojim članovima pruža uslugu besplatnih pravnih saveta.

Pružanje besplatnih pravnih saveta obuhvata pitanja povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim pravima i obavezama novinara i drugih medijskih radnika kao i u vezi sa pravima i obavezama koje proizilaze iz radnog prava.

Više informacija o mehanizmu pružanja usluge besplatnog zastupanja na sudu možete potražiti OVDE.

Ukoliko vam je potreban pravni savet molimo vas da popunite on-line formular.

Pravni savet potreban je uvezi sa:

Nivo poverljivosti informacija