BAZENUNS.RS

 

Pravni saveti

Baza pravnih saveta je otvorena i potpuno pretraživa baza u kojoj su sadržana pitanja novinara i drugih medijskih radnika povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim i radnim pravima i obavezama, kao i odgovori advokata. Saveti su novinarima i drugim medijskim radnicima pruženi u okviru projekta NUNS-a – Besplatna pravna pomoć.

 

Na ovoj strani, pretraga pravnih saveta moguća je na osnovu ključnih reči / zadatih tagova (desno).

Odgovarajući na potrebe svog članstva, Nezavisno udruženje novinara Srbije je uz podršku donatorskih organizacija od 2009. godine pružalo pravne savete svojim članovima od kada i datiraju podaci u bazi.

Baza podataka namenjena je prvenstveno novinarima ali i ostalim zainteresovanim posetiocima.

Zamišljena je kao resurs koji se redovno ažurira novim pitanjima i odgovorima.

Svaki vaš komentar ili primedba u vezi Baze pravnih saveta je dobrodošla.

 

Novinari ili medijski uposlenici, pravni savet u vezi sa profesionalnim ili radnim pravima i obavezama mogu dobiti popunjavanjem on-line formulara u dnu strane.

Izradu BAZE PRAVNIH SAVETA, kao i sajta BAZENUNS.RS, podržala je organizacija Civil Rights Defenders.

 • Aneks ugovora

  Da li treba da prihvatim ponudu za zaključenje aneksa ugovora o radu kojim se premeštam na drugo radno mesto iako nije ispoštovana zakonom propisana procedura? 

   

  Naša sugestija je da prihvatite ponudu kako bi izbegli da vam na osnovu neprihvatanja ponude otkažu ugovor o radu. U skladu sa zakonom aneks ugovora o radu se može pobiti u sudskom postupku i da, imajući u vidu zakonske nepravilnosti, o svemu ovome obavestite inspekciju rada. Svaki akt koji je poslodavac doneo na vašu štetu može da se osporava u sudskom postupku, gde će se tražiti ukidanje takvog akta. U slučaju da ste izloženi šikanranju poslodavca možete podneti tužbu za sprečavanje zlostavljanja na radu.
  (Mart, 2014)

 • Potvrda penzionog i zdravstvenog osiguranja

  Kako mogu da dobijem tu potvrdu da plaćam penziono i zdravstveno osiguranje?

   

  Potvrda da osiguranik u Srbiji plaća doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje ne postoji kao takva, već je moguće dobiti izvod (tzv. ,,listing’’) u Fondu PIO. Listing se dobija odmah, uz priloženu ličnu kartu. Iz njega se vidi osiguranikov status – iznos prihoda, poreza i doprinosa, periodi itd.
  (Mart, 2014)

 • Status samozaposlenog

  Da li kao član udruženja novinara, tj. sa statusom slobodnog novinara dobijam istovremeno i status "samozaposlene sobe" koja ima samostalnu delatnost?

   

  (Slobodni) novinari nisu lica koja obavljaju samostalnu delatnost, već se vode ili kao lica u radnom odnosu ako imaju ugovor o radu, ili kao lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu (van radnog odnosa).
  (Mart, 2014)

 • Isplata honorara

  Na koji način mogu kao slobodni novinar da izdajem naručiocu posla račun za isplaćeni honorar?
   

  Slobodni novinar ne može izdavati račun za isplaćeni honorar, između ostalog i zato što ne obavlja privrednu delatnost.

  (Mart, 2014)

 • Poreske obaveze

  Kako frilenseri izmiruju poreske obaveze?

   

  Pošto bavljenje novinarstvom nije privredna delatnost, frilenser novinar zaključuje ugovore koji su ugovori van radnog odnosa. U praksi je to ugovor o delu. U Srbiji se na ugovor o delu plaća porez od 20% (osnovica je bruto iznos honorara umanjen za normirane troškove od 20%), doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje od 24% i doprinos za zdravestveno osiguranje od 12,3% (doprinos za zdravstveno osiguranje se ne bi plaćalo samo ako je novinar već osiguran još po nekom osnovu, npr. zaposlenje, zemljoradnik, penzioner, samostalna delatnost).
  (Mart, 2014)

 • Presuda

  Zbog propusta mog advokata nisam obaveštavana o postupaku koji vodim protiv televizije, glavnog urednika i novinara te televizije zbog povrede časti i ugleda zbog informacija objavljenih putem medija. Postupak je pravnosnažno okončan tako što je tužbeni zahtev odbijen u celosti, a iz razloga što me advokat nije blagovremeno obaveštavao o toku postupka, protekao je rok za izjavljivanje Ustavne žalbe. Saznala sam za presudu kada je doneto rešenje o izvršenju podneto radi naplate parničnih troškova i troškova prinudnog izvršenja presude i kada mi je izvršitelj došao da popiše pokretne stvari u stanu. 

   

  Postoji mogućnost da podnesete tužbu protiv advokata za nakanadu materijalne štete zbog nesavesnog postupanja, međutim, imajući u vidu da je rešenje o izvršenju već doneto i to da niste pokazali inicijativu da vodite novi parnični postupak, savet je da stupite u kontakt sa svojim advokatom i da mu predočite da ćete ga, ukoliko on ne izmiri sve troškove, tužiti. U tu svrhu predlažemo da advokat napiše izjavu kojom preuzima taj dug.
  (Mart, 2014)

 • Verbalne pretnje

  Od dolaska novoizabranoog vršioca dužnosti direktora koleginica i ja našle u veoma nezgodnom položaju. Prvo nam se izdaje zabrana boravka u studijskom prostoru radija, nazvane smo problemom sa kojim se ne zna kako, neopravdano smo sankcionisane zbog priloga koji smo objavile, a da sa nama niko nije razgovarao, upućivane su nam verbalne pretnje putem posrednika da ćemo ostati bez posla.

   

  Opisano ponašanje poslodavca može se okarakterisati kao zlostavljanje na radu. Bilo bi potrebno utvrditi ko tačno vrši te radnje. U zavisnosti od odgovora na to pitanje, a pitanje je da li je to odgovorno lice u pravnom licu (direktor npr.) ili drugi zaposleni, možete pokrenuti odgovarajući postupak kojim ćete zahtevati da se prestane sa takvim postupanjem. Razlika je bitna (da li je u pitanju odgovorno lice kod poslodavca ili drugi zaposleni) jer od nje zavisi procedura za zaštitu od zlostavljanja na radu. U prvom slučaju se odmah može pokrenuti sudski postupak, a u drugom neophodno je da se pokrene prethodni postupak posredovanja kod poslodavca.
  (April, 2014)

 • Dva puta krivični postupak prema istom licu

  Da li po zakonu može da se dva puta vodi krivični postupak prema istom licu za isto krivično delo?

   

  Zakonikom o krivičnom postupku je propisano da niko ne može biti gonjen za krivično delo za koje je odlukom suda pravnosnažno oslobođen ili osuđen ili za koje je optužba pravnosnažno odbijena ili je postupak pravnosnažno obustavljen. Pravnosnažna sudska odluka ne može biti izmenjena na štetu okrivljenog.
  Međutim, ukoliko je tužilac odustao od krivičnog gonjenja, pre pokretanja krivičnog postupka, takva odluka nije predviđena ovim članom i može ponovo da se pokrene postupak, a obaveza je da se osumnjičeno lice odaziva na pozive.
  (Maj, 2014)

 • Objavljivanje odgovora

  Zbog objavljene vesti o krivičnoj prijavi koja je podneta protiv direktora javnog preduzeća, taj direktor je zahtevao objavljivanje odgovara na objavljenu vest, kojim je demantovao svoju i ukazao na odgovornost drugih lica. Onda je drugo lice, pomenuto u dematiju zatražilo objavljivanje odgovora, te je portal objavio i taj odgovor. Na kraju je direktor opet zatražio objavljivanje odgovora sada na drugi objavljeni odgovor što portal takođe objavljuje. Suština svih objavljenih odgovora je u odbijanju sopstvene odgovornosti i ukazivanju na odgovornost drugog ili drugih. Na rat odgovorima, odgovorili su opštinski funkcioner, njegova supruga i šurak, tužbom za naknadu nematerijalne štete protiv osnivača javnog glasila.

   

  Ovo je vrlo specificna situacija jer postoje dva ugla posmatranja. Sa jedne strane, postoji obaveza urednika da objavi (ili odbije ukoliko postoje zakonom predviđeni razlozi za to) objavljivanje demantija (u celosti ili dela dematija) i da prilikom izveštavanja da priliku da svako iznese svoju stranu određenog događaja. Uz sve to treba dodati interes javnosti i ubediti sud da u ovom slučaju preteže interes javnosti, a ne pojedinaca. Sa druge strane, postoji obaveza urednika da proveri sve informacije koje se objavljuju u mediju. Prvog argumenta bi se trebalo držati tokom postupka, dok će se za drugi argument vezivati tužioci. Pritom, zakon predviđa da urednik ima pravo da odbije demati ukoliko bi zbog sadržine odgovora njegovo objavljivanje moglo izazvati zabranu objavljivanja informacije, krivičnu ili prekršajnu odgovornost, ili građanskopravnu odgovornost prema trećim licima, pa će se tužioci, sasvim izvesno pozivati na to da je urednik mogao da odbije objavljivanje odgovora, a da ne trpi zakonske posledice zbog toga.
  Trebalo bi prikupiti i sve dokaze na okolnost da su objavjene informacije tačne i predočiti sve okolnosti koje su prethodile objavljivanju dematija.
  (Jun, 2014)

 • Uplata u humanitarne svrhe zbog izvršenog krivičnog dela

  Pomoćni trener sportskog kluba je pre dva dana udario novinara. Novinaru je stiglo obaveštenje iz tužilaštva kojim je obavešten da je osumnjičeni prihvatio da zbog izvršenog krivičnog dela Nasilničko ponašanje na sportskoj pripredbi uplati na humanitarni račun Vlade RS iznos od 50.000,00 dinara u roku od 6 meseci nakon čega će krivična prijava protiv njega biti odbačena, a da će novinar svoja prava moći da ostvari u parničnom postupku.

   

  Ovakva odluka tužioca je u skladu sa zakonom jer javni tužilac može odložiti krivično gonjenje za krivična dela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina, ako osumnjičeni prihvati da uplati određeni novčani iznos u humanitarne svrhe, što je on i učinio.
  Jedino krivično delo gde se posebno tretira novinar jeste ugrožavanje sigurnosti, međutim, to se samo odnosi na pretenje novinarima (ne i napad na novinara). Teorijski, da je postupak pokrenut, a ne da je došlo do odlaganja krivičnog gonjenja (naredbom se odlaže krivično gonjenje dok okrivljeni ne plati 50.000, rsd, ako ne plati postupak se nastavlja), činjenica da je napad pričinjen prema novinaru se može ceniti kao otežavajuća okolnost.
  (Maj, 2014)

   

   

On-Line Formular za pravne savete

Nezavisno udruženje novinara Srbije u okviru projekta Besplatna pravna pomoć, svojim članovima pruža uslugu besplatnih pravnih saveta.

Pružanje besplatnih pravnih saveta obuhvata pitanja povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim pravima i obavezama novinara i drugih medijskih radnika kao i u vezi sa pravima i obavezama koje proizilaze iz radnog prava.

Više informacija o mehanizmu pružanja usluge besplatnog zastupanja na sudu možete potražiti OVDE.

Ukoliko vam je potreban pravni savet molimo vas da popunite on-line formular.

Pravni savet potreban je uvezi sa:

Nivo poverljivosti informacija