BAZENUNS.RS

 

Pravni saveti

Baza pravnih saveta je otvorena i potpuno pretraživa baza u kojoj su sadržana pitanja novinara i drugih medijskih radnika povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim i radnim pravima i obavezama, kao i odgovori advokata. Saveti su novinarima i drugim medijskim radnicima pruženi u okviru projekta NUNS-a – Besplatna pravna pomoć.

 

Na ovoj strani, pretraga pravnih saveta moguća je na osnovu ključnih reči / zadatih tagova (desno).

Odgovarajući na potrebe svog članstva, Nezavisno udruženje novinara Srbije je uz podršku donatorskih organizacija od 2009. godine pružalo pravne savete svojim članovima od kada i datiraju podaci u bazi.

Baza podataka namenjena je prvenstveno novinarima ali i ostalim zainteresovanim posetiocima.

Zamišljena je kao resurs koji se redovno ažurira novim pitanjima i odgovorima.

Svaki vaš komentar ili primedba u vezi Baze pravnih saveta je dobrodošla.

 

Novinari ili medijski uposlenici, pravni savet u vezi sa profesionalnim ili radnim pravima i obavezama mogu dobiti popunjavanjem on-line formulara u dnu strane.

Izradu BAZE PRAVNIH SAVETA, kao i sajta BAZENUNS.RS, podržala je organizacija Civil Rights Defenders.

 • Dostavljanje informacija od javnog značaja

  Da li mogu podneti prekršajnu prijavu protiv direktora javnog preduzeća jer je odbio zahtev za dostavljanje informacija od javnog značaja mediju u kojem radim, dok je dostavio iste tražene podatke podnete u različito vreme, za različiti vremenski period kolegama iz drugog medija. Direktor je i pre izvesnog vremena obio da da izjavu jedino našem mediju.

   

  Žalbu i prijavu Povereniku možete dostaviti u predviđenom roku, a prekršajnu prijavu moguće je podneti po osnovu dikriminacije medija, mada bi u tom slučaju izgledi za uspeh bili slabi. Naime, ovde se radi o dva odvojena zahteva za pristup, koji jesu suštinski isti po vrsti informacije koja se zahteva – informacija o dužnicima, međutim, podneti su u različito vreme, za različiti vremenski period, pa samim tim i podaci koji se zahtevaju su zapravo različiti podaci. Drugim rečima, u ovom konkretnom slučaju se ne radi o povredi člana 7. Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja, pa samim tim nema ni prekršaja po tom osnovu.
  Naše mišljenje je da su veći izgledi za uspeh sa prijavom ako se zahtev bude zasnovao na povredi članova 6. i 15. Zakona, tj. povredi načela jednakosti i povredi obaveze organa vlasti da postupi u skladu sa zakonom i dostavi informacije od javnog značaja koje ima u posedu. U ovom slučaju, navodi bi bili ti da je preduzeće imalo te podatke, a nisu ih dostavili iako su po Zakonu bili u obavezi, dok bi njihova odbrana mogla da ide u pravcu toga da tvrde da ne poseduju te podatke, jer je za tu oblast nadležan neko drugi. Navodi bi se mogli potkrepiti dokazima da oni imaju te podatke jer su takve podatke već dostavljali drugim medijima.
  (Jul, 2014.)

 • Zahtev za informacije od javnog značaja

  Redakcija u kojoj radim uputila zahtev Narodnoj skupštini da im se ustupe kompletni snimci sednice i to bez insertera. Iz skupštine nam je usledio odgovor da postoji zvanična internet stranica Narodne skupštine na kojoj su dostupni ti snimci, kao i na you tube sajtu.

   

  U skladu sa Zakonom o pristupu informacijama od javnog značaja propisano da organ vlasti ne mora tražiocu da omogući ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja, ako se radi o informaciji koje su već objavljene i dostupne u zemlji ili na mog al. Odgovor Skupštine je osnovan, a inserter zapravo predstavlja izvor informacije i u tom smislu ne postoji osnov po kojem bi trazio mog al na kojem se ne bi nalazio inserter.
  (Novembar, 2014)

 • Dostavljanje informacija od javnog značaja

  Povodom zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja koji sam uputila držanoj instituciji, dostavljene su mi samo delimične informacije, zbog toga je naša organizacija podnela tužbu Upravnom Sudu s obzirom da nismo imali zakonsku mogućnost da uputimo žalbu Povereniku jer je telo službe Vlade RS (član 22). Tužba je odbačena.

   

  Trebalo je podneti tužbu Upravnom sudu zbog ćutanja uprave jer su samo delimično dostavljeni traženi podaci, a ne za poništaj akta zbog čega je tužba i odbačena. Iako su ispunjeni materijalni uslovi za podnošenje ove tužbe, nažalost, nisu ispunjeni formalni uslovi, pa je pretpostavka da će prigovor biti odbijen ukoliko se vaša organizacija ne pozove na to da ovo nije tužba za poništaj rešenja, već zbog ćutanja uprave.

  Trebalo je ostaviti rok od 60 dana za dostavljanje informacija. Nakon toga je trebalo poslati urgenciju i ostaviti jos dodatnih 7 dana, pa istekom tog roka podneti tužbu zbog ćutanja uprave Upravnom sudu. Savetujemo podnošenje nove tužbe, u zakonom propisanim rokovima. Međutim, ukoliko su rokovi prošli, čitava procedura bi trebalo da se ponovi.
  (Mart, 2015.)

On-Line Formular za pravne savete

Nezavisno udruženje novinara Srbije u okviru projekta Besplatna pravna pomoć, svojim članovima pruža uslugu besplatnih pravnih saveta.

Pružanje besplatnih pravnih saveta obuhvata pitanja povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim pravima i obavezama novinara i drugih medijskih radnika kao i u vezi sa pravima i obavezama koje proizilaze iz radnog prava.

Više informacija o mehanizmu pružanja usluge besplatnog zastupanja na sudu možete potražiti OVDE.

Ukoliko vam je potreban pravni savet molimo vas da popunite on-line formular.

Pravni savet potreban je uvezi sa:

Nivo poverljivosti informacija