BAZENUNS.RS

 

Pravni saveti

Baza pravnih saveta je otvorena i potpuno pretraživa baza u kojoj su sadržana pitanja novinara i drugih medijskih radnika povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim i radnim pravima i obavezama, kao i odgovori advokata. Saveti su novinarima i drugim medijskim radnicima pruženi u okviru projekta NUNS-a – Besplatna pravna pomoć.

 

Na ovoj strani, pretraga pravnih saveta moguća je na osnovu ključnih reči / zadatih tagova (desno).

Odgovarajući na potrebe svog članstva, Nezavisno udruženje novinara Srbije je uz podršku donatorskih organizacija od 2009. godine pružalo pravne savete svojim članovima od kada i datiraju podaci u bazi.

Baza podataka namenjena je prvenstveno novinarima ali i ostalim zainteresovanim posetiocima.

Zamišljena je kao resurs koji se redovno ažurira novim pitanjima i odgovorima.

Svaki vaš komentar ili primedba u vezi Baze pravnih saveta je dobrodošla.

 

Novinari ili medijski uposlenici, pravni savet u vezi sa profesionalnim ili radnim pravima i obavezama mogu dobiti popunjavanjem on-line formulara u dnu strane.

Izradu BAZE PRAVNIH SAVETA, kao i sajta BAZENUNS.RS, podržala je organizacija Civil Rights Defenders.

 • Rešenje o proglašenju tehnološkog viška

  Koji je zakonski rok za tužbu protiv poslodavca zbog rešenja kojim se proglašavam tehnološkim viškom?

   

  Zakonski rok da tužite bivšeg poslodavca je 90 dana od momenta kada ste primili rešenje kojim ste proglašeni tehnoloskim viškom.

  (Decembar, 2012)

 • Rokovi prema Zakonu o javnom informisanju

  Koji su još bitni rokovi prema Zakonu o javnom informisanju i kako se oni računaju?

   
  Prema Zakonu o javnom informisanju može se podneti i tužba za objavljivanje odgovora, koja se podnosi u roku od 30 dana od dana isteka roka u kojem je urednik bio u obavezi da objavi odgovor, kao i tužba radi objavljivanja ispravke, koja se podnosi u roku od tri meseca od dana objavljivanja informacije. Računaju se isto kao i rokovi za podnošenje tužbe, odnosno za odgovor na tužbu, dakle od prvog narednog dana. Postoji još i rok za žalbu, koji je osam dana od dana dostavljanja prepisa presude.
  (Novembar, 2012)
 • Rokovi za odgovor na tužbu

  Postoje li rokovi za odgovor na tužbu po Zakonu o javnom informisanju i plaća li se na njih sudska taksa?

   
  Po primerak tužbe po Zakonu o javnom informisanju dobijaju sva tužena lica, dakle po pravilu i novinar i urednik i osnivač glasila. U obavezi su da u roku od osam dana sudu, u propisanoj formi, dostave odgovor na tužbu. Ovaj rok se ne sme prekoračiti jer, u suprotnom, sud donosi takozvanu presudu zbog propuštanja, odnosno dosuđuje tužiocu naknadu štete koju je ovaj tražio. Rok od osam dana računa se od prvog narednog dana po prijemu tužbe. Znači, ako je tužba primljena 13. juna prvi dan roka za odgovor je 14. jun. Ukoliko poslednji dan roka pada na neradni dan rok se produžava, odnosno ističe prvog narednog radnog dana. Za odgovor na tužbu plaća se sudska taksa čija se visina određuje shodno Zakonu o sudskim taksama, a zavisi od visine tužbenog zahteva. Za odgovor na tužbu plaća se 50 odst od takse koja se plaća za tužbu. U slučaju da spor bude povoljno rešen po novinara, iznos plaćene takse ulazi u sudske troškove koje tužilac mora da naknadi ako ih je tuženi tražio.
  (Novembar, 2012)
 • Rokovi za podnošenje tužbi

  Kakve rokove za podnošenje tužbi propisuje Zakon o javnom informisanju, a kakve Krivični zakonik Srbije?

   
  Prema Zakoniku o krivičnom postupku privatna krivična tužba za klevetu ili uvredu podnosi se u roku od tri meseca od dana kad je ovlašćeno lice saznalo za krivično delo i učinioca, drugim rečima za postojanje spornog teksta. Dakle, ovaj rok ne mora da teče od dana objavljivanja teksta, jer se može desiti da lice koje tuži nije tekst videlo istog dana kada je objavljen, već posle, na primer, 20 dana. U tom slučaju rok počinje da teče posle tih 20 dana, dakle od dana saznanja za tekst. Za podnošenje tužbe za naknadu štete prema Zakonu o javnom informisanju rok je šest meseci od dana objavljivanja sporne informacije.
  (Novembar, 2012)

On-Line Formular za pravne savete

Nezavisno udruženje novinara Srbije u okviru projekta Besplatna pravna pomoć, svojim članovima pruža uslugu besplatnih pravnih saveta.

Pružanje besplatnih pravnih saveta obuhvata pitanja povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim pravima i obavezama novinara i drugih medijskih radnika kao i u vezi sa pravima i obavezama koje proizilaze iz radnog prava.

Više informacija o mehanizmu pružanja usluge besplatnog zastupanja na sudu možete potražiti OVDE.

Ukoliko vam je potreban pravni savet molimo vas da popunite on-line formular.

Pravni savet potreban je uvezi sa:

Nivo poverljivosti informacija