BAZENUNS.RS

 

Pravni saveti

Baza pravnih saveta je otvorena i potpuno pretraživa baza u kojoj su sadržana pitanja novinara i drugih medijskih radnika povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim i radnim pravima i obavezama, kao i odgovori advokata. Saveti su novinarima i drugim medijskim radnicima pruženi u okviru projekta NUNS-a – Besplatna pravna pomoć.

 

Na ovoj strani, pretraga pravnih saveta moguća je na osnovu ključnih reči / zadatih tagova (desno).

Odgovarajući na potrebe svog članstva, Nezavisno udruženje novinara Srbije je uz podršku donatorskih organizacija od 2009. godine pružalo pravne savete svojim članovima od kada i datiraju podaci u bazi.

Baza podataka namenjena je prvenstveno novinarima ali i ostalim zainteresovanim posetiocima.

Zamišljena je kao resurs koji se redovno ažurira novim pitanjima i odgovorima.

Svaki vaš komentar ili primedba u vezi Baze pravnih saveta je dobrodošla.

 

Novinari ili medijski uposlenici, pravni savet u vezi sa profesionalnim ili radnim pravima i obavezama mogu dobiti popunjavanjem on-line formulara u dnu strane.

Izradu BAZE PRAVNIH SAVETA, kao i sajta BAZENUNS.RS, podržala je organizacija Civil Rights Defenders.

 • Povećanje koeficijenta

  Direktorki medijske kuće u kojoj radim honorarno od 2003. goidine, a u stalnom radnom odnosu od jula 2005. godine, pre otprilike godinu i po dana (april 2010.) podneo sam zahtev za povećanje koeficijenta za isplatu ličnog dohotka zbog promene stepena mog obrazovanja. Tom prilikom firmi sam podneo potvrdu sa fakulteta o diplomiranju i radnu knjižicu sa upisanim novim stepenom obrazovanja. Nikakav pisani odgovor nisam dobio sem negativnog usmenog, kada sam direktorki postavio pitanje kakva je sudbina mog zahteva. Zbog toga se obraćam i UO firme, koji odgovara da nije nadležan.   Pošto sam tada obavljao funkciju predsednika sindikata u firmi, odlučujem da odustanem od dalje borbe za ostvarivanje mog ličnog prava, jer sam smatrao da bi bilo nepošteno da sa te pozicije ostvarujem ličnu beneficiju. Iako sam pre toga bio autor i voditelj više emisija različitog žanra (od političkih do sportskih) glavni i odgovrni urednik me bez posebnog rešenja skida sa „živog“ programa i pod izgovorom da sam potreban kao spiker daje mi usmeno zaduženje da ubuduće prezentujem informativne emisije i pratim utakmice Košarkaškog kluba. Kada sam ponovo postavio pitanje povećanja koeficijenta, direktorka  mi odgovara da budem srećan što uopšte radim.  Ubrzo nakon toga kao jednu od odredbi u novi Kolektivni ugovor, direktorka ubacuje tendeciozno član u kome stoji da „poslodavac nije u obavezi da poveća koeficijent radniku koji promeni stepen obrazovanja, a da to nije u funkciji posla koji obavlja u firmi“. Ovaj član je ubačen krajnje tendeciozno, jer u poslednjih 10 godina u firmi niko nije završio dodatne škole. Više puta usmeno tražim od urednika da mi da autorstvo nad nekim od emisija koje sam ranije uređivao i vodio, ali dobijam negativan odgovor.  U međuvremenu direktorka, glavni i odgovorni urednik i još neki članovi vladajuće partije koji rade u firmi proturaju glasine da sam neradnik, a s druge strane ne dobijam radne zadatke. Pisanim putem sam se u toku jula 2011. obratio direktorki i glavnom i odgovornom uredniku da mi dodele autorstvo nad nekim emisijama, što oni odbijaju pravdajući se da je na snazi letnja šema. Želim da mi date odgovor da li ima osnova za pokretanje tužbe i prijavu inspekciji rada?

   

  Zakonom o radu je predviđeno da se opštim aktom utvrđuju elementi za obračun i isplatu osnovne zarade i zarade po osnovu radnog učinka. Prema tome, opštim aktom se utvrđuju elementi za obračun i isplatu osnovne zarade, ali Zakonom nije predviđeno da element na osnovu kojeg se utvrđuje zarada mora biti koeficijent. Ako je koeficijent jedan od elemenata za utvrdivanje zarade, onda on može biti utvrđen opštim aktom (za tipične poslove ili za svaki posao pojedinačno) i stoga je potreban na uvid Pravilnik o radu kod vašeg poslodavca, kao i vaš ugovor o radu.
  Dalje, imajući u vidu da ste u međuvremenu diplomirali želela bih da vam skrenem pažnju da je u skladu sa odredbama Zakona o radu i po Mišljenju Ministarstva rada i socijalne politike, diskreciono pravo (ne i obaveza) poslodavca da vam ponudi aneks ugovora o radu radi premeštaja na drugi posao za koji se zahteva viši stepen stučne spreme. U tom smislu vaše novo radno mesto bi diktiralo i opis poslova koje biste obavljali, ali to je diskreciono pravo poslodavca. Da bi se procenilo da li je došlo do povrede vaših prava davanjem novih radnih zadataka (poput prezentovanja informativne emisije i praćenje utakmica), trebalo bi da se utvrdi da li su isti u opisu vašeg radnog mesta. U ovu svrhu trebalo bi izvršiti uvid u vaš ugovor o radu i Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.
  Ako smatrate da ste stavljeni u nepovoljan položaj, između ostalog i zbog funkcije koju ste obavljali, zakon vas (kao bivšeg predsednika sindikata kod poslodavca) štiti na sledeći način: poslodavac ne može da vam otkaže ugovor o radu, niti na drugi način da vas stavi u nepovoljan položaj za vreme obavljanja funkcije i godinu dana po prestanku funkcije, ako postupate u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu. Ovde dolazimo na polje dokazivanja (što je u praksi dosta teško) da ste vi stavljeni u nepovoljan položaj zbog funkcije koju ste obavljali. Naravno, moralo bi da se dokaže da je do povrede vaših prava došlo, a da ste vi u svemu postupali u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu. Ukoliko je poslodavac sve "pokrio" internom dokumentacijom, bio bi to dosta naporan posao. Takođe, ovo se odnosi i na mogućnost pokretanja sudskog postupka za naknadu štete zbog diskriminacije.
  (Avgust, 2011)

On-Line Formular za pravne savete

Nezavisno udruženje novinara Srbije u okviru projekta Besplatna pravna pomoć, svojim članovima pruža uslugu besplatnih pravnih saveta.

Pružanje besplatnih pravnih saveta obuhvata pitanja povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim pravima i obavezama novinara i drugih medijskih radnika kao i u vezi sa pravima i obavezama koje proizilaze iz radnog prava.

Više informacija o mehanizmu pružanja usluge besplatnog zastupanja na sudu možete potražiti OVDE.

Ukoliko vam je potreban pravni savet molimo vas da popunite on-line formular.

Pravni savet potreban je uvezi sa:

Nivo poverljivosti informacija