BAZENUNS.RS

 

Pravni saveti

Baza pravnih saveta je otvorena i potpuno pretraživa baza u kojoj su sadržana pitanja novinara i drugih medijskih radnika povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim i radnim pravima i obavezama, kao i odgovori advokata. Saveti su novinarima i drugim medijskim radnicima pruženi u okviru projekta NUNS-a – Besplatna pravna pomoć.

 

Na ovoj strani, pretraga pravnih saveta moguća je na osnovu ključnih reči / zadatih tagova (desno).

Odgovarajući na potrebe svog članstva, Nezavisno udruženje novinara Srbije je uz podršku donatorskih organizacija od 2009. godine pružalo pravne savete svojim članovima od kada i datiraju podaci u bazi.

Baza podataka namenjena je prvenstveno novinarima ali i ostalim zainteresovanim posetiocima.

Zamišljena je kao resurs koji se redovno ažurira novim pitanjima i odgovorima.

Svaki vaš komentar ili primedba u vezi Baze pravnih saveta je dobrodošla.

 

Novinari ili medijski uposlenici, pravni savet u vezi sa profesionalnim ili radnim pravima i obavezama mogu dobiti popunjavanjem on-line formulara u dnu strane.

Izradu BAZE PRAVNIH SAVETA, kao i sajta BAZENUNS.RS, podržala je organizacija Civil Rights Defenders.

 • Zlostavljanje na radu

  Već duži period izložena sam zlostavljanju na radu od strane neposrednih rukovodilaca koji me stavljaju u nepovoljniji položaj u odnosu na druge zaposlene, odnosno vređaju moje dostojanstvo, ugled, lični i profesionalni integritet. Zaključili su sa mnom 5 Aneksa Ugovora o radu i to na vrlo ponižavajući način sa umanjenim koeficijentom na moju štetu, uskratili prava na usavršavanje, oduzeli mi poslove bez objašnjenja, primili druge radnike na radna mesta na kojima sam ja mogla da radim, pravna služba mi nije dala dokumentaciju, izbacili su me iz kancelarije, izostavili me sa spiskova zaposlenih koji se pojavljuju na oglasnoj tabli (sve vezano za zaduženja na radiju odnosno obaveza zaposlenih), nisu mi dali ovlašćenja za puštanje vesti na sajtu, izolovali me od drugih radnika.


  U skladu sa Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu tužbom za sprečavanje zlostavljanja na radu se ne može pobijati zakonitost pojedinačnog akta poslodavca kojim je rešavano o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenog iz radnog odnosa. U konkretnom slučaju to bi se odnosilo na Ponudu za zaključenje aneksa ugovora o radu. Protiv takvih akata zaposleni ima pravo na sudsku zaštitu u drugom postupku. Priloženi dokazi na druge okolnosti se u najvećem delu odnose na lični doživljaj klijenta, a takođe pojedini navodi klijenta u toku postupka mogu se tretirati kao primedbe na celishodnost postupanja poslodavca, što nikako ne može biti predmet ovog spora.

  (Septembar, 2011)

 • Pravna sredstva protiv poslodavca

  Koja pravna sredstva su raspoloživa u slučaju da poslodavac kod koga je neko angažovan po osnovu autorskog ugovora, neisplaćuje honorare, kažnjava smanjenjem iznosa honorara, preti otkazom ugovora, diskriminiše, uslovljava i zahteva obavljanje radnih zadataka mimo ugovora bez nadoknade?

   

  Možete inicirati postupak za zaštitu od zlostavljanja na radu i tužiti poslodavca za isplatu honorara koji  duguje. 

  (Maj, 2012)

 • Verbalne pretnje

  Od dolaska novoizabranoog vršioca dužnosti direktora koleginica i ja našle u veoma nezgodnom položaju. Prvo nam se izdaje zabrana boravka u studijskom prostoru radija, nazvane smo problemom sa kojim se ne zna kako, neopravdano smo sankcionisane zbog priloga koji smo objavile, a da sa nama niko nije razgovarao, upućivane su nam verbalne pretnje putem posrednika da ćemo ostati bez posla.

   

  Opisano ponašanje poslodavca može se okarakterisati kao zlostavljanje na radu. Bilo bi potrebno utvrditi ko tačno vrši te radnje. U zavisnosti od odgovora na to pitanje, a pitanje je da li je to odgovorno lice u pravnom licu (direktor npr.) ili drugi zaposleni, možete pokrenuti odgovarajući postupak kojim ćete zahtevati da se prestane sa takvim postupanjem. Razlika je bitna (da li je u pitanju odgovorno lice kod poslodavca ili drugi zaposleni) jer od nje zavisi procedura za zaštitu od zlostavljanja na radu. U prvom slučaju se odmah može pokrenuti sudski postupak, a u drugom neophodno je da se pokrene prethodni postupak posredovanja kod poslodavca.
  (April, 2014)

 • Zlostavljanje na radu

  Zlostavljanje na radu trpim već deset meseci. Direktor, čiju sam smenu zahtevala, ostao je na funkciji i krenuo je sa maltretiranjem. Svakodnevno me je pozivao u njegovu kancelariju i terao me je da nekim kolegama dajem najgora zadatke i nateram ih da odbiju zadatak nakon čega bi onda pisala izjavu i dala alibi direktoru da tom zaposlenom da otkaz. Konstantno me je vređao da ne znam da radim, da treba da dam otkaz. U jednom razgovoru povodom dovođenja gostiju u program, nazvao me je krmačom, bitangom i barabom, a sutradan joj je predložio da zaboravim na taj razgovor. Kao rezultat tog stresnog događaja, krenuo mi je kamen iz bubrega i završila sam na odeljenju urologije na operacionom stolu.
  Sukob je eskalirao na sastanku Nadzornog odbora na kojem su me, po instrukciji direktora optužili da sam potpisala lažni dokument i da mi se smanji plata jer je napravila propust u radu. Nakon tog sastanka, pozlilo mi je i nakon dolaska Hitne pomoći, dobila sam uput za psihajtra od koga ću naknadno dobiti i terapiju. Nisam jedina sa kim je direktor tako postupao.

   

  U konkretnom slučaju smatramo da postoji osnov za podnošenje tužbe radi sprečavanja zlostavljanja na radu. Shodno odredbama Zakona o spečavanju zlostavljanja na radu, tužba se podnosi protiv poslodavca, dakle ne mobera lično. Tužilac je dužan da učini verovatnim da je izvršeno zlostavljanje, dok je teret dokazivanja da nije bilo ponašanja koje predstavlja zlostavljanje na radu na poslodavcu. Tužba za mobing se ne može podneti protiv članova Nadzornog odbora, već isključivo protiv poslodavca. S obzirom da se za mobing tereti odgovorno lice u pravnom licu, nije neophodno sprovoditi postupak posredovanja kod poslodavca, već se može podneti tužba direktno sudu. Protiv direktora i članova Nadzornog odbora se može pokrenuti građanski postupak za naknadu nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda za iznete uvrede koje se dokazuju iskazom, a naknada materijalne štete se dokazuje dokumentacijom iz koje se može utvrditi pretrpljena šteta, kao i iznos te štete.

  Tužba se podnosi u roku od 6 meseci od dana kada je zlostavljanje izvršeno. Tužbom se može tražiti:

  • Utvrđenje da je zlostavljanje pretrpljeno;
  • Zabranu vršenja ponašanja koje predstavlja zlostavljanje, zabranu daljeg vršenja zlostavljanja, odnosno ponavljanja zlostavljanja;
  • Izvršenje radnje radi uklanjanja posledica zlostavljanja;
  • Naknadu materijalne i nematerijalne štete, u skladu sa Zakonom;
  • Objavljivanje presude.

  Sud može u toku postupka, po vašem predlogu ili po službenoj dužnosti, da odredi privremene mere radi sprečavanja nasilnog postupanja ili radi otklanjanja nenaknadive štete (tu naročito spadaju zabrana približavanja, kao i zabrana pristupa u prostor oko mesta rada zaposlenog koji učini verovatnim da je izložen zlostavljanju). Protiv rešenja o određivanju privremene mere nije dozvoljena posebna žalba.
  (Novembar, 2016.)

On-Line Formular za pravne savete

Nezavisno udruženje novinara Srbije u okviru projekta Besplatna pravna pomoć, svojim članovima pruža uslugu besplatnih pravnih saveta.

Pružanje besplatnih pravnih saveta obuhvata pitanja povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim pravima i obavezama novinara i drugih medijskih radnika kao i u vezi sa pravima i obavezama koje proizilaze iz radnog prava.

Više informacija o mehanizmu pružanja usluge besplatnog zastupanja na sudu možete potražiti OVDE.

Ukoliko vam je potreban pravni savet molimo vas da popunite on-line formular.

Pravni savet potreban je uvezi sa:

Nivo poverljivosti informacija